Những sơ lược về Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn

                                                                                                    Tiếng Anh - Tiếng Pháp   

 

Vùng đất của Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn, rộng 337 mẩu Anh, được mua vào tháng 9 năm 1988 tại thị xă Harrington của tỉnh bang Québec. Nơi đây là vùng đất lành để đóng góp nền văn hóa cổ truyền của Phật Giáo; và nơi đây cũng là nơi duy tŕ những sắc thái văn hóa Phật Giáo để Phật tử có cơ hội nhớ lại những h́nh ảnh cao đẹp của một Ṭng Lâm Phật Giáo như ở quê nhà. Đại Ṭng Lâm cũng là nơi biểu tượng sự tương quan mật thiết giữa tôn giáo và văn hóa xă hội tại Canada.

Do đó những văn hóa của Phật Giáo đều sẽ được kiến tạo trên vùng đất rộng lớn này và nơi đây chính là Phật Học Viện cho toàn thể các hàng xuất gia và Phật tử tu học. Trên vùng đất này, bốn Thánh tích quan trọng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đă được tái tạo gồm vườn Lam Tỳ Ni, Bồ Đề đạo tràng, Lộc Dă Uyễn và Câu Thi Na đạo tràng. Hơn nửa Chánh điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn, Tôn Tượng Phật A Di Đà đứng trong Chánh điện, Phổ Đà đạo tràng, Long Hoa đạo tràng, Chánh Mạng Đức Phật Khất Thực, vườn La Hầu La và Tôn tượng Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát, giảng đường Phú Lâu Na và ngũ quán đường cũng đều đă được hoàn thành sau hơn 12 năm kể từ ngày thành lập.

Tất cả những sự kiến tạo này đều được khai sáng bởi H̉A THƯỢNG THÍCH THIỆN NGHỊ và sự phụ giúp của toàn thể Tăng Ni sinh tại Phật Học Đường Tam Bảo Sơn cùng với sự đóng góp tịnh tài của toàn thể Phật tử tại Canada để phát huy Phật Giáo tại đây.

Vùng đất của Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn rộng 337 acres (mẩu Anh) được mua vào tháng 9 năm 1988 với giá 150,000 CAD.

1988

15/10/1988: Lễ An vị Phật tại Niệm Phật Đường Tam Bảo Sơn.
1988-1990: Làm đường Lục Độ và đường Phương Đẳng, Đào Hồ Trường Thọ, Tu chỉnh các nông trại để tạm làm chổ nghỉ cho Phật tử lên công qủa,
Tổ chức khóa An Cư kỳ VI, VII, VIII.

1990

Đặt đúc tôn tượng Phật Di Lặc cao 3 mét và tôn tượng Đức Bổn Sư thành đạo cao 2 mét 50, tôn tượng trong Chánh Điện tương lai cao 4 mét bằng đồng tại Thái Lan.

1991

3/8/1991: Lễ Khánh Thành đạo tràng Long Hoa, Lễ Khánh Thành Bồ Đề đạo tràng.

1992 

Khởi công kiến thiết Vườn Lam Tỳ Ni, Đào Hồ Thùy Dương Liễu, Đặt đúc tôn tượng Phật đản sanh, Hoàng Hậu Ma Gia và 6 bông sen.

1993

5/1993: Tôn tượng về.
28/7/1993: Khánh thành Vườn Lam Tỳ Ni gồm tôn tượng Hoàng Hậu Ma Gia, con voi trắng 6 ngà, tôn tượng Phật đản sanh và 6 bông sen.
8/1993:  Đúc tôn tượng Phật Chuyển Pháp Luân và 5 anh em ngài Kiều Trần Như

1994

6/1994: Kiến tạo đạo tràng Lộc Uyển và các tôn tượng từ Thái Lan về.
27/8/1994: Lễ Khánh Thành Vườn Lộc Uyển.
12/1994: Đặc đúc tôn tượng Quán Thế Âm Bồ tát cao 9 mét tại Thái Lan.

1995

8/1995: Tôn tượng về đến Canada, Bắt đầu xây dựng đạo tràng Phổ Đà.
26/6/1995: Lễ đặt viên đá đào móng xây Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn.
16/10/1995: Xây cất Chánh Điện hoàn thành.
21/10/1995: Lạc thành Phổ Đà đạo tràng.

1996

29/6/1996: Lạc thành Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn.

1997

Đặt tôn tượng Phật nhập niết bàn.
11/1997: Tượng Phật được đưa về từ Thái Lan.

1998

15/5/1998  Khởi công xây đạo tràng.
22/7/1998  Lạc thành đạo tràng Câu Thi Na.

1999 

Đặt tôn tượng Phật khất thực và ngài Hộ Pháp.
11/1999: 2 tôn tượng về đến Đại Ṭng Lâm.

2000

2/7/2000: Lễ Lạc Thành.
20/7/2000: Khởi công cất nhà bếp (Ngủ Quán Đường)
9/11/2000: Sái tịnh Ngủ Quán Đường
25/11/2000: Ngủ Quán Đường tại Đại Ṭng Lâm hoàn thành. 


 

 

Trở lại Trang Tiểu Sử