Lời Ngỏ

                                                                                                     

 

Trang Chính

Tin Tức

Tiểu Sử

H́nh Ảnh

Địa Chỉ

Liên Kết

 

 

 

 

 

Đôi Lời Phi Lộ

 

Trong kinh Trường A Hàm, Quyển 4, phần I "Kinh Du Hành", thứ 2 - đoạn 3. (lược thuật tiếp giai đoạn Phật            nhập niết bàn cho tới khi phân chia xá lợi , dựng tháp tôn thờ), (căn cứ vào bản dịch của H.T. Thích Thiện Siêu           1961. PL:2505, trang 109 và 110).

          A-nan cung kính bạch Phật: Các sa-môn khắp nơi , gồm những vị kỳ-cựu đa-văn, thấu hiểu kinh luật, đức-hạnh thanh cao, thường đến bái kiến Phật, nhân đó tôi được lễ-kính và gần-gũi hỏi han, nhưng sau khi Phật diệt-độ rồi, họ không đến nữa, tôi không c̣n biết hỏi ai nữa, làm sao?

Phật dạy: ngươi chớ lo, các đệ-tử sẽ có 4 chỗ tưởng nhớ: 1. tưởng tới chỗ Phật sanh, rồi sanh ḷng luyến-mộ, nôn nả muốn thấy, nhớ măi không quên; 2. tưởng tới chỗ Phật thành-đạo; 3. tưởng tới chỗ Phật chuyển-pháp luân đầu tiên; 4. tưởng tới chỗ Phật vào Niết-bàn, rồi sanh ḷng luyến-mộ, nôn nả muốn thấy, nhớ măi không quên.

          Này A-Nan! sau khi ta diệt-độ, các đệ-tử dù Nam hay Nử hăy nhớ tới khi Phật đản sanh có những công-đức như thế nào, khi Phật đắc đạo có những thần-thông như thế nào, khi Phật chuyển pháp-luân có những sự hóa-độ như thế nào, khi Phật diệt độ có những di-huấn như thế nào, rồi mỗi người đi đến 4 chỗ đó kinh hành kính lễ, dựng chùa tháp cúng-dường, th́ khi chết đều được sanh lên cơi trời, chỉ trừ người đắc đạo.

          Với ư nguyện phụng sự chánh pháp, báo ơn Tam Bảo; sau hơn 12 năm trường (từ 1988-2000) chuyên tâm kiến thiết không ngừng để tái lập tứ thánh địa của đức Phật và các đạo tràng các hàng Bồ Tát cùng học đường để đào tạo các hàng xuất gia và môi trường thuận duyên tu học cho hàng lớp Phật tử tại Canada. Đến ngày hôm nay Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn đă được hoàn tất theo ư nguyện.

          Thời gian 12 năm đă trôi qua, Thánh địa Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn đă trở nên uy nghi trong vẻ đẹp u tịch thiên nhiên trên vùng đất tươi mát, với sự trang nghiêm của những tôn tượng Phật và Bồ tát và sự uy nghi của Chánh Điện Thiên Phật làm cho cảnh trí Đại Ṭng Lâm bội phần thanh tịnh và cao thượng.

          Y cứ theo lời dạy của đức Phật như trong đoạn trích dẩn ở trên, th́ các hàng Phật tử có đầy đủ phước báo lành đều có thể về Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn để lễ bái Thánh địa của đức Phật, v́ Đức Phật là của muôn loài không bị giới hạn tầm thường mà thế gian đặt để, Ngài đă hiện thân cùng khắp, là bóng mát thanh lương đưa nhân loại đến bờ giác.

          Chủ yếu của quyển tập này là muốn lưu lại trong văn hóa Phật giáo tại Canada, những công tŕnh tái kiến tạo Tứ Động Tâm của đức Phật, qua những đóng góp của từ hàng xuất gia đến hàng tại gia trong mục tiêu Ộhưng long Phật PhápỢ bằng các h́nh ảnh của từ giai đoạn đầu tiên đến cuối năm 2000 (1988 - 2000), quyển kỷ yếu 12 năm của Đại Ṭng Lâm được thực hiện, để có đủ tài liệu giúp cho quí hàng học giả muốn nghiên cứu những quá tŕnh hoạt động của Phật giáo tại Bắc Mỹ, quí sử gia muốn ghi lại những đóng góp của Phật giáo vào nền văn hóa Tây phương, những hàng Phật tử tín tâm nghiên tầm những Phật sự mà các vị đă góp vào đó một phần trách nhiệm, và nhứt là những ư nguyện phát huy Phật pháp của Ḥa Thượng Viện chủ khai sáng Đại Ṭng Lâm đă được thành công qua câu của Cổ Đức: Tâm Thành Tắc Ứng. Mười hai năm qua, Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn đă không ngừng phát huy Phật giáo về tất cả những phương diện để hoành pháp và những di tích lịch sử của đức Phật sẽ măi măi nằm trong tim của các hàng Phật tử tín tâm, và luôn sáng ngời vượt hẳn thời gian và không gian mà đi vào hoa tạng pháp giới Hoa nghiêm cũng như Tháp Đa Bảo đă từ đất vọt lên để chứng nghiệm những Phật sự viên thành nàỵ

          Cầu chư Phật gia hộ cho Phật sự luôn thăng quang và Đức Thế Tôn Từ Phụ qua h́nh ảnh của Tứ Động Tâm luôn là nền tảng kiên cố của Phật giáo qua vô lượng thời đạị

          Thành tâm tán thán công đức của tất cả quí hàng xuất gia và tại gia cho việc kiến thiết Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn. Qua những đóng góp của quí vị từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay, 1 số quí vị c̣n hiện diện, 1 số khác có những nghịch duyên đă ra đi, những công đức của tất cả quí vị vẫn được lưu danh muôn thuở với Đại Ṭng Lâm nàỵ

 

Kính ghi

Đại Đức Phổ Tịnh

 

 

 Tiếng Anh - Tiếng Pháp