Địa Chỉ

                                                                                                     

 

Trang Chnh

Lời Ngỏ

Tin Tức

Tiểu Sử

Hnh Ảnh

Lin Kết

 

 

 

 

ĐẠI TNG LM -  TAM BẢO SƠN

690, Chemin de la Rouge
Canton d'Harrington, Qubec
J8G 2S7
Tel: (819)687-2183
 

Bảng chỉ dẫn đường đi đến Đại Tng Lm - Tam Bảo Sơn (đi từ Hull/Ottawa  khoảng 136 km)

 

1 - Từ Hull- Ottawa đến ng ba để đi kilmar (khoảng 100 km)

- từ hull-ottawa theo xa lộ 50 east

- đến mason  đổi  từ 50 East để theo xa lộ 148 East

- đi qua montebello

- đi qua cầu rivire rouge

- tới ng ba quẹo tay tri để đi về kilmar

- vo khoảng 18 km sẽ thấy ng ba th quẹo tri để đi Avenor

- tiếp tục đi vo khoảng 3 km sẽ găp ng ba th quẹo tay phải, rồi tiếp tục đi khoảng 15 km sẽ đến Đại Tng Lm  (lưu trong khoảng 15 km sẽ c đi qua nh trồng cy avenor, tiếp tục đi khoảng 7 km nữa sẽ đến cha )

2.- Từ ottawa th phải đi qua cầu để đi đến hull-ottawa, rồi theo bảng chỉ dẫn y như trn.

 

 

 Tiếng Anh - Tiếng Php